Hà Nội tiếp tục phát triển 5 huyện thành quận

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 10:00, 25/12/2022

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng, phát triển huyện trở thành quận đối với 5 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì).

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 17-CTr/TU về công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất. Khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí khát vọng vươn lên, nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố.

hn.jpg
Hà Nội tiếp tục phát triển 5 huyện thành quận

Thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của thành phố, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của thành phố.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, giải quyết những vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn thành phố.

Thành ủy cũng quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5.5.2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy...

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chú trọng giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao mức sống nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng, phát triển huyện trở thành quận đối với 5 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì).

Hoài Lam