Một trong những tiêu chuẩn chung của ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tuổi theo quy định.

Ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đủ sức khỏe, đúng tuổi

Theo VietNamNet | 25/06/2019, 20:04

Một trong những tiêu chuẩn chung của ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tuổi theo quy định.

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn chung nêu tại Quy định số 89 ngày 4.8.2017 của Bộ Chính trị khoá 12.

5 tiêu chuẩn chung

Một là,tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng.

Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân...

Hai là,có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.

Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Đồng thời, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợiích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Ba là,có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mẫu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ.

Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thành tích, kết quả công tác nổi trội ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ.

Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; có kinh nghiệm thực tiễn; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Bốn là,có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

Năm là,đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ (theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 6 tháng đến thời điểm giới thiệu nhân sự); bảo đảm tuổi theo quy định.

Tiêu chuẩn lãnh đạo chủ chốt cấp uỷ cấp tỉnh

Về tiêu chuẩn cụ thể của các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp uỷ cấp tỉnh (bí thư, phó bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, thành phố trực thuộc TƯ) được thực hiện theo quy định số 90, ngày 4.8.2017 của Bộ Chính trị.

Cụ thể,Bí thư tỉnh ủy, thànhủyphải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc ủy viên BCH TƯ, đồng thời phải tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ, có uy tín cao, là hạt nhân đoàn kết trong ban chấp hành, ban thường vụ và đảng bộ.

Bí thư tỉnh ủy, thành ủy phải có trình độ, kiến thức toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…, nắm chắc tình hình chung của địa phương và của đất nước...

Đồng thời, am hiểu sâu, rộng về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng và hoạt động của hệ thống chính trị; có năng lực cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước.

Bí thư tỉnh ủy, thành ủy phải có khả năng chỉ đạo tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, phát hiện và đề xuất với TƯ những chủ trương, cơ chế, chính sách và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn địa phương...

Đối vớiChủ tịch HĐND tỉnh, thành,ngoài việc phải bảo đảm đầy đủ khung tiêu chuẩn chung hoặc tiêu chuẩn ủy viên BCH TƯ, cần có trình độ, kiến thức toàn diện về pháp luậtvà quản lý nhà nước...

Có năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy thành nghị quyết, quy định của HĐND về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của địa phương; đồng thời chỉ đạo tổ chức giám sát thực hiện có hiệu quả.

Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực tiễn, đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành các thể chế, cơ chế, chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại tại địa phương; chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri; đại diện tiêu biểu choý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tổ chức, điều hành hoạt động của HĐND hiệu quả và đúng pháp luật...

Đối vớiChủ tịch UBND tỉnh, thành,ngoài việc bảo đảm đầy đủ khung tiêu chuẩn chung hoặc tiêu chuẩn Ủy viên BCH TƯ, cần có trình độ, kiến thức toàn diện về pháp luậtvà quản lý hành chính nhà nước; am hiểu về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của địa phương và đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành còn phải có năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy, HĐND thành chương trình, kế hoạch của ủy ban nhân dân và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phải có năng lực toàn diện về tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn thuộc quyền và UBND cấp dưới; quyết đoán, quyết liệt, kịp thời để quyết định những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến quản lý nhà nước ở địa phương.

Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực tiễn, đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành các thể chế, cơ chế, chính sách phát triển địa phương....

Theo Thu Hằng/VietNamNet
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cơ hội nào cho Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ bán dẫn?
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Ngành bán dẫn ở Việt Nam mới chỉ bắt đầu và năng lực trong ngành còn rất hạn chế. Để phát triển được ngành công nghệ cao này, còn quá nhiều thứ phải làm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đủ sức khỏe, đúng tuổi