Chiều nay, UBND TP.HCM họp báo công bố 13 nội dung, 22 đầu việc, nhiệm vụ của từng sở ngành để khắc phục sai phạm tại Thủ Thiêm.

TP.HCM công bố tiến độ thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ ở Thủ Thiêm

vov | 14/08/2019, 17:48

Chiều nay, UBND TP.HCM họp báo công bố 13 nội dung, 22 đầu việc, nhiệm vụ của từng sở ngành để khắc phục sai phạm tại Thủ Thiêm.

Đối với khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thanh tra Chính phủ đã ra hai văn bản gồm: Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 4/9/2018 về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Kết luận thực hiện thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26/6/2019 về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước đó, thông báo số 1483 thông báo một số nội dung khiếu nại của người dân Thủ Thiêm liên quan đến phần diện tích khoảng 4,3ha thuộc một phần Khu phố 1 phường Bình An không có trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích 770ha được phê duyệt tại Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 của Thủ tướng Chính Phủ.

Về vấn đề này, theo UBND TP.HCM thì cơ sở lập bản đồ xác định ranh khu đất diện tích hơn 4,3ha gồm: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng 1/5000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm ghi ngày 12/6/1995; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (từ 5 đến 10 năm) tỷ lệ 1/5000 ghi ngày 20/11/1995 vàBản đồ sử dụng đất đính kèm Quyết định 13585/KTST-QH ngày 16/9/1998 về phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Bởi vậy, Ủy ban nhân dân thành phố đã căn cứ theo các bản đồ nêu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ theo hướng mở rộng trọn ô, trọn thửa đất nhằm đảm bảo diện tích tổng cộng ít nhất đạt được 4,3ha và phù hợp các điều kiện hiện trạng tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lần đầu tiên.

Sau khi lập bản đồ xác định ranh khu đất 4,39ha, tháng 11/2018, UBND TP có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan để xin ý kiến chỉ đạo. Sau đó, tháng 4/2019, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành đã có công văn hướng dẫn lập bản đồ xác định ranh khu đất này. Trên cơ sở này, tháng 5/2019, TP.HCM đã họp và ban hành Quyết định xác định ranh khu đất trên 4,3ha.

Đối với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, TP đã thành lập ngay tổ công tác liên ngành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 làm tổ trưởng để nghiên cứu, rà soát hồ sơ bồi thường, điều kiện, hoàn cảnh và đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị thu hồi đất.

Theo đó, về phương án giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần đất diện tích hơn 4,3 ha, thuộc khu phố 1, phường Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP cũng chỉ đạo việc xây dựng lại phương án thực hiện là phải đảm bảo các nguyên tắc: đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn và được đại đa số người dân đồng thuận. Trước khi xây dựng phương án phải tổ chức tiếp xúc lại với 331 hộ dân để xác định rõ bao nhiêu hộ dân chấp thuận hoán đổi đất, bao nhiêu hộ dân nhận tiền làm cơ sở thực hiện xây dựng phương án.

Hiện nay, tổ trưởng tổ công tác bồi thường đã thực hiện xong việc tiếp xúc 305/331 (26 hộ chưa đến tiếp xúc, bao gồm 4 hộ dân đã nhận thư mời). Trên cơ sở kết quả tiếp xúc với các hộ dân nêu trên, tổ công tác đã hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân tại phần diện tích nêu trên để báo cáo thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố làm cơ sở để triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân trong phần đất diện tích hơn 4,3ha.

Với những khiếu nại nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng không nằm trong phần đất diện tích khoảng 4,3ha, tổ công tác liên ngành đã đề xuất 10 nhóm chính sách bổ sung cho các hộ dân đang có khiếu nại nằm trong ranh quy hoạch.

Đối với việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1037 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, theo UBND TP, ngay khi có kết luận trên, thành phố đã thành lập tổ công tác do Chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng để chỉ đạo thực hiện Kết luận.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ký ban hành ngay Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 9/8/2019 triển khai thực hiện Kết luận thanh tra nêu trên gồm 13 nhóm việc với 22 đầu việc.

Trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm và thời gian thực hiện như: Xác định chi phí lãi vay trong phương pháp thặng dư; Hướng dẫn phương pháp phân bổ chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh trong tổng mức đầu tư và chi phí được tính trong phương pháp thặng dư; Việc sử dụng quỹ đất sạch để thực hiện việc thanh toán cho các dự án BT; Xem xét, bổ sung hoặc điều chỉnh quy chuẩn xây dựng; xem xét, xử lý việc xây dựng của Công ty cổ phần Đại Quang Minh; Việc quy định rõ thời gian trực tiếp kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng; thực hiện kiểm tra, làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với khoản lãi trên số tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước; xem xét, kiến nghị xử lý đối với khoản chênh lệch do xác định, trình và phê duyệt chi phí đầu tư bình quân. Thời gian thực hiện trước ngày 31/8/2019.

Bên cạnh đó sẽ có văn bản kiến nghị Kiểm toán nhà nước khẩn trương kiểm toán các dự án BT; xem xét, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với khoản thuế VAT trong các hợp đồng BT như tại dự án BT 4 tuyến đường chính; xử lý thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền tạm ứng từ ngân sách thành phố chưa đúng quy định; Thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung đối với Công ty Đại Quang Minh và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay; đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định; xác định chi phí đầu tư bình quân năm 2013 theo đúng quy định; làm cơ sở để xem xét, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) đối với các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành...


Đồng thời, xác định chi phí đầu tư bình quân năm 2019 (bám sát giá thị trường) làm cơ sở cho việc xác định mức giá khởi điểm để tổ chức đấu giá các lô đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; và xử lý chuyển tiếp các dự án tái định cư không còn nhu cầu, chuyển sang dự án thương mại; Căn cứ chi phí bình quân được duyệt, kiểm tra, rà soát lại giá đất và nghĩa vụ tài chính của các dự án đã giao cho nhà đầu tư; Rà soát việc thay đổi quy hoạch chi tiết tại các dự án đã và đang đầu tư xây dựng; Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền. Tất cả các nhiệm vụ trên sẽ có kết luận trong cuối tháng 8 và cuối tháng 9 này.

Ngoài ra, TP cũng cho biết, sau khi hoàn tất các cơ sở pháp lý về ranh quy hoạch, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như đã nêu trên thì sẽ giao cho Ủy ban nhân dân quận 2 rà soát, phân loại, tập trung áp giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp các hộ dân tiếp tục khiếu nại thì giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 xem xét, giải quyết khiếu nại lần đầu theo Luật Khiếu nại.

UBND TP cũng cho biết, đến nay, thành phố đã chi bồi thường, hỗ trợ được 14.353/14.357 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,97%), diện tích đã thu hồi 715,97/719,92ha (đạt tỷ lệ 99,45%), với số tiền bồi thường, hỗ trợ là 17.455 tỷ đồng.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ lúc lập quy hoạch đến nay thực hiện hơn 20 năm. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã có một số vi phạm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, gây bức xúc đối với một số hộ dân.

Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và quan điểm mỗi cán bộ, công chức và người dân phải tuân thủ pháp luật, chính quyền thành phố sẽ tập trung, khẩn trương thực hiện Thông báo và Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, nghiêm túc nhận thiếu sót, trách nhiệm trong quá trình quản lý, điều hành của lãnh đạo và các cơ quan chức năng các thời kỳ; triển khai ngay các chính sách phù hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, của người sử dụng đất và của nhà đầu tư; kiểm điểm, xác định trách nhiệm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền nhằm yên dân, tạo điều kiện tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm thành một khu đô thị hiện đại tầm cỡ khu vực.

theo VOV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những nhà nghiên cứu hàng đầu kêu gọi cuộc điều tra thực sự về nguồn gốc COVID-19
4 giờ trước Khoa học - công nghệ
Một nhóm các nhà sinh vật học nổi tiếng nói rằng cần phải có một “không gian an toàn” để đặt câu hỏi rằng liệu coronavirus có thoát ra từ phòng thí nghiệm hay không?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM công bố tiến độ thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ ở Thủ Thiêm